Kategorie

Producenci

Nowe produkty

Najczęściej kupowane

Dostawcy

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu pradlo.pl obowiązujacy od 11.11.2016r  (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://pradlo.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Internetowy sklep pradlo.pl, oferujący sprzedaż wysyłkową bielizny i odzieży lekkiej („Produktów”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przezFHU ZMT Maria Trześniowska z siedzibą w Biłgoraju, ul. Cicha 43, 23 – 400 Biłgoraj, NIP 9181253139 , Regon: , zarejestrowaną w CEIDG przez BURMISTRZA MIASTA BIŁGORAJ zwaną dalej “Pradlo”. 

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”.

4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia. Akceptując Regulamin, Klient akceptuje jego postanowienia w całości.

II. Biuro Obsługi Klienta

Pradlo prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9 do 17 pod numerem telefonu 600495987 oraz pod adresem e-mail: sklep@pradlo.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Pradlo świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności („Konto Klienta”);

b. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”).

2. W ramach Sklepu pradlo zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie. 
6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, zgłaszając pod adres sklep@pradlo.pl lub pisemnie na adres FHU ZMT Maria Trześniowska ul. Cicha 43, 23-400 Biłgoraj, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj, adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

7. Sklep może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj.

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu, podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Sklepu;

c. zaprzestanie bądź zmiana zakresu lub charakteru usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną.

8. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Pradlo drogą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku) można składać telefonicznie pod numerem 600495987 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail sklep@pradlo.pl.

Reklamacja powinna zawierać w swej treści imię i nazwisko Klienta oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji/pytania. Pradlo rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje niezwłocznie składającego reklamację, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Pradlo zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielania Pradlo dodatkowych wyjaśnień stosownie przedłuża okres rozpatrywania reklamacji/pytania.

9. Klient powinien podawać w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz niezwłocznie je aktualizować, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Pradlo usług.

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Pradlo w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

IV. Newsletter

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Klient może również według swojego wyboru zaznaczyć odpowiedni checkbox wyrażający zgodę Klienta na otrzymywanie poprzez email informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w naszym sklepie. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sklepem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@pradlo.pl.

V. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 9-17.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu.

f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty ceny.

g. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

4. Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 lit. g powyżej.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

6. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

8. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

VI. Dostawa produktów

1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@pradlo.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.

2. Sklep, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub niedokładnie wpisany adres w formularzu zamówienia przez Klienta.

3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Pradlo oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Pradlo, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Pradlo przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Pradlo przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy (kurier, paczkomaty,poczta polska) i jest prezentowany w zakładce „Koszty dostawy” .

4. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Koszty dostawy” oraz każdorazowo w koszyku zakupowym.

5. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Ceny i płatności

1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki , jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

2. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sklep zamówienia do realizacji.

3. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

a. Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez pradlo i prezentowanego na stronie pradlo 
b. Bezpośrednia wpłata na konto bankowe Sklepu
b. Za pobraniem (kurier);

4. Wyboru płatności dokonuje Klient. Zamówienia opłacane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub opłacane bezpośrednio na konto bankowe, ulegają anulowaniu po okresie 5 dni roboczych w momencie braku odnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 5 dni roboczych liczony jest od zawarcia umowy sprzedaży do dnia zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient składający Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zwany dalej „Konsumentem” może zgłosić reklamację Produktów w szczególności drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres sklep@pradlo.pl lub listownie na adres Pradlo,

FHU ZMT Maria Trześniowska

Ul. Cicha 43

23-400 BIŁGORAJ,

W reklamacji powinien zostać przedstawiony dowód zakupu Produktu przez Konsumenta (np. paragon, faktura).

2. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Konsumenta. Konsument może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego, dostępnego w zakładce „Wymiany, zwroty, reklamacje”. Reklamowane Produkty wraz z protokołem reklamacyjnym należy przesyłać na adres:

FHU ZMT Maria Trześniowska  

Ul. Cicha 43

23-400 BIŁGORAJ,

3. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia (nieodpłatna wymiana reklamowanego Produktu na pełnowartościowy Produkt, nieodpłatna naprawa uszkodzenia Produktu bądź obniżenie ceny bądź zwrot ceny zapłaconej przez Klienta za Produkt oraz kosztu dostawy (jeżeli go poniósł). W przypadku uznanej reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi koszt dostarczenia wadliwego produktu na adres korespondencyjny Sklepu do wysokości 13 zł.

4. Pradlo odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Konsumentowi.
Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Pradlo. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność Pradlo w zakresie rękojmi za Produkt lub świadczone usługi jest wyłączona, chyba że Pradlo zataił wadę lub wyrządził takiemu Klientowi szkodę umyślnie.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, ze zm.) Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie które powinno zostać wysłane pocztą email na adres: sklep@pradlo.pl lub pisemnie na adres FHU ZMT Maria Trześniowska ul. Cicha 43, 23-400 Biłgoraj  w ciągu czternastu dni od daty otrzymania Produktu.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy;
g. usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni. Pradlo dokona zwrotu zapłaconej przez Konsumenta kwoty (ceny oraz kosztu dostawy jeżeli została uiszczona przez Konsumenta do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu), niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

4. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie dowodu zakupu oraz wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu towaru. Koszt zwrotu Produktu do Sklepu ponosi Konsument.

5. Odsyłany Produkt prosimy zapakować i zabezpieczyć tak, aby nie został on uszkodzony w transporcie.

6. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta, Konsument zobowiązuje się zwrócić Produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w ramach zwykłego zarządu. Jeżeli zwrócony Produkt nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

7. Zwracane Produkty należy odesłać na adres:

FHU ZMT Maria Trześniowska

Ul. Cicha 43

23-400 BIŁGORAJ,

X. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Pradlo jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.

3. Pradlo stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Pradlo

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce zatytułowanej “Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.pradlo.pl.

XI. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do składania zamówienia” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@pradlo.pl. 
2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

XII. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://pradlo.pl/content/3-terms-and-conditions-of-use oraz w siedzibie firmy Pradlo w Biłgoraju, przy ul. Cicha 43. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *doc a także sporządzić jego wydruk.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt fiskalnego dowodu zakupu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XIII. Pozostałe postanowienia

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie i kasowanie przez administratorów serwerów pocztowych oraz innych programów, przesyłanych przez Sklep wiadomości na wpisany przez Klienta adres e-mail.

3. Pradlo może prowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu usług objętych umową o świadczenie usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Sklepu lub infrastruktury technicznej, w sposób w jaki nie naruszy to praw Klientów (tj. nie obniży oczekiwanego poziomu jakości usług poniżej standardów rynkowych). Pradlo dochowa staranności w informowaniu Klientów o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 11.11.2016 r. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.pradlo.pl w zakładce zatytułowanej „regulamin sklepu”.

5. Pradlo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż oferowanych przez Sklep Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana zakresu i/lub świadczenia przez Sklep usług, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych Produktów lub funkcjonalności.

6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu względem Klientów, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sklep umów sprzedaży Produktów.

7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Pradlo udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Pradlo a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pradlo.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Pradlo a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załączniki i pliki do pobrania:

1. Formularz reklamacji plik pdf  

2. Formularz odstąpienia od umowy - zwrotu